FREELANCERIAI.LT NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Prašome įdėmiai perskaityti taisykles. Jeigu kils klausimų dėl šių taisyklių turinio ir jų taikymo, prašome susisiekti el. paštu info@freelanceriai.lt

(REDAKCIJA 2020-07-01)

FREELANCERIAI.LT NAUDOJIMO TAISYKLĖS (TOLIAU – TAISYKLĖS)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Puslapis freelanceriai.lt priklauso Need One Ltd, adresas korespondencijai – info@freelanceriai.lt. Šis dokumentas yra sutartis (toliau – sutartis) tarp Need One Ltd (toliau – valdytojas) ir Jūsų (toliau – lankytojas ar paslaugų teikėjas) dėl naudojimosi portalu.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Asmuo – fizinis ar juridinis asmuo, arba jų įgaliotas asmuo.

2.2. Asmeninė paskyra – paslaugų teikėjo sukurta freelanceriai.lt puslapyje asmeninė paskyra, kurioje tvarkomi įvairūs duomenys (asmens duomenys, skaitmeniniai atvaizdai (nuotraukos, garso ir vaizdo įrašai) ir kiti duomenys, kurie skirti paslaugoms ar prekėms reklamuoti, arba kitaip duomenis tvarkyti.

2.3. Asmeninė sąskaita – virtuali paslaugų teikėjo sąskaita puslapyje, kuri papildoma bankiniu pavedimu ir kurios pinigines lėšas paslaugų teikėjas gali išnaudoti pirkdamas papildomas paslaugas puslapyje. Nepanaudotos lėšos (įskaitant asmeninės paskyros panaikinamą už taisyklių nesilaikymą) – negrąžinamos.

2.4. Bendra galerija – bendra į visų paslaugų teikėjų asmenines paskyras įkeltų nuotraukų ir vaizdo įrašų visuma.

2.5. Lankytojas – užsiregistravę puslapyje, tačiau asmeninės paskyros neturintis asmuo, taip pat neįsiregistravęs puslapyje asmuo, atliekantis freelanceriai.lt puslapyje informacijos peržiūrą ir minimalų duomenų tvarkymą (pavyzdžiui, paieška, užklausos, nuomonės ar rekomendacijos pateikimas).

2.6. Paslaugų teikėjas – registruotas lankytojas, turintis asmeninę paskyrą freelanceriai.lt puslapyje.

2.7. Papildoma paslauga – mokamos paslaugų paieškos ir reklamos paslaugos, kurias teikia valdytojas (pvz. asmeninės paskyros iškėlimas į aukštesnę poziciją ir pan.).

2.8. Profilio nuotrauka – registruoto lankytojo ar paslaugų teikėjo nuotrauka, logo ar kitas skaitmeninis atvaizdas.

2.9. Puslapis – paslaugų, prekių paieškos, reklamos ir viešinimo interneto svetainė freelanceriai.lt (interneto svetainės adresas freelanceriai.lt).

3. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. Naudodamasi(-s) puslapiu Jūs patvirtinate, kad esate susipažinusi (-ęs) su šios sutarties sąlygomis ir šiomis taisyklėmis, sutinkate su jomis ir įsipareigojate jų laikytis. Naudojimasis puslapiu susijęs su bet kokių veiksmų atlikimu Jums prisijungus prie puslapio, naudojantis interneto ryšiu ir tvarkant puslapio ir Jūsų duomenis. Naudodamasi (-s) puslapiu, Jus įsipareigojate laikytis taisyklėse ir teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Nesutikus su taisyklėse nustatytais reikalavimas, Jūs neturite teisės naudotis puslapiu, puslapio turiniu ir kitais puslapio duomenimis.

5. Puslapyje pateikiama informacija ir duomenys nėra valdytojo patarimas, rekomendacija, siūlymas ar reikalavimas pirkti paslaugų teikėjo siūlomą paslaugą / prekę, nebent valdytojas aiškiai praneša priešingai.

6. freelanceriai.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias taisykles. Taisyklių pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos. Asmenims rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia šių taisyklių versija.

7. Puslapis yra valdomas valdytojo ar valdytojo įgaliotų asmenų, kurie tvarko (trina, pašalina, archyvuoja, saugo, keičia, papildo, apriboja ar kitaip tvarko) puslapio, lankytojų ir paslaugų teikėjo duomenis), tame tarpe tvarko asmenų registraciją, prižiūri naudojimosi puslapio taisyklių vykdymą.

8. Jeigu taisyklės prieštarauja įstatymams ar kitiems poįstatyminiams teisės aktams, taisyklės galioja tiek, kiek jos neprieštarauja įstatymams ir kitiems poįstatyminiams teisės aktams.

II.PUSLAPIO TEIKIAMOS PASLAUGOS IR NAUDOJIMASIS JOMIS

9. Puslapis teikia paslaugų ir prekių paieškas, reklamos, viešinimo bei su tuo susijusias paslaugas, kurios neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

10. Naudojimasis puslapio paslaugomis suponuoja išankstinį Jūsų laisvos valios išsireiškimą, patvirtinimą ir sutikimą gauti įvairius informacinius pranešimus apie freelanceriai.lt techninius ir funkcinius pakeitimus (pavyzdžiui, apmokėjimo sąlygų, puslapio valdytojo duomenų pakeitimus, taisyklių pakeitimus, paslaugų teikėjų pasiūlymus, kitus panašaus pobūdžio pranešimus). Tokie pranešimai nėra laikomi tiesioginės rinkodaros pasiūlymais.

11. Valdytojas neatsako, jei paslaugų teikėjas (reklamuojantis ar viešinantis savo paslaugas ar prekes) teikia netinkamas ar nekokybiškas paslaugas / prekes.

12. Valdytojas neatsako už lankytojo ir puslapio paslaugų tiekimo trikdžius puslapyje, tai yra: internetinio ryšio tiekimą, DDos, paslaugų trikdymo atakas, virusų paskleidimą ir kitus trukdžius ar veiksmus, dėl kurių lankytojui ar paslaugų teikėjui gali būti padaryta žala.

13. Lankytojas ir paslaugų teikėjas įsipareigoja naudotis visomis puslapio paslaugomis, nepažeisdamas taisyklių, taip pat sąžiningos konkurencijos bei galiojančių teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

14. Puslapio lankytojas ir paslaugų teikėjas įsipareigoja:

14.1. neužsiimti jokia veikla, kuri sukeltų bet kokius puslapio paslaugų teikimo trukdžius;

14.2. nerinkti, nekaupti, nekelti į kitas laikmenas, nedaryti viešai prieinamų, neskelbti bei neplatinti puslapio registruotų lankytojų ir paslaugų teikėjų duomenų ar duomenų apie bet kokius puslapyje registruotų lankytojų ir paslaugų teikėjų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir (ar) ieškomas paslaugas ir (ar) prekes, jų kainas, paslaugų / prekių vaizdinę medžiagą ir t.t.

15. Kiekvienas asmuo, kuris teikia paslaugas / prekes, kurios nėra uždraustos Lietuvos Respublikos teisės aktų, gali registruotis puslapyje freelanceriai.lt.

16. Registracijos ir paslaugų paieškos paslaugos puslapyje teikiamos nemokamai.

17. Puslapio paslauga – Žinučių siuntimo funkcija – skirta asmenims lengvai ir greitai susisiekti su paslaugas teikiančiais asmenimis. Lankytojai ir paslaugų teikėjai turi vidinę pašto dėžutę, į kurią gali gauti asmenines žinutes iš puslapio lankytojų. Gavęs žinutę, esant techninėms ir programinėms galimybėms valdytojas informuoja registruotą lankytoją ar paslaugų teikėją SMS (trumpąja) žinute lankytojo ar paslaugų teikėjo nurodytu telefono numeriu.

18. Per žinučių siuntimo funkciją ir paslaugų teikėjo puslapyje nurodytą el. pašto adresą lankytojams ir paslaugų teikėjams draudžiama siųsti asmenims reklaminio turinio žinutes ir siūlyti pirkti prekes / paslaugas. Žinutes galima siųsti tik dėl paslaugų / prekių pirkimo iš paslaugų teikėjų. Reklamuoti ar siūlyti ką nors pirkti be išankstinio asmens sutikimo griežtai draudžiama, o draudimas numatytas Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme. Jei lankytojai ar paslaugų teikėjai siųs reklaminio turinio žinutes, valdytojas turi teisę pašalinti juos iš freelanceriai.lt puslapio, o visą informaciją ir medžiagą apie asmenį ir jo pažeidimus perduoti tirti kompetentingoms teisėsaugos institucijoms.

19. Jeigu lankytojas ar paslaugų teikėjas pateiktame kategorijų / paslaugų / prekių sąraše neranda reikiamos kategorijos / paslaugos / prekės, lankytojas ar paslaugų teikėjas gali pasiūlyti valdytojui papildyti puslapį reikiama nauja kategorija.

20. Valdytojas savarankiškai sprendžia apie kategorijų, paslaugų, prekių pakeitimus, kitus puslapio pakeitimus, neįspėjant lankytojų ir paslaugų teikėjų.

III.LANKYTOJO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

21. Naudodamasis bet kuria puslapio paslauga lankytojas ir paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis (ji):

20.1. yra 18 metų veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises sudaryti ir vykdyti sandorius, siūlomus puslapyje;

20.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas šiose taisyklėse;

20.3. supranta ir sutinka, kad lankytojui ir paslaugų teikėjui sutikus su šiomis taisyklėmis tarp registruoto lankytojo ar paslaugų teikėjo ir valdytojo sukuriami atitinkami teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios taisyklės;

20.4. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei lankytojo ar paslaugų teikėjo el. pašto adresas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis puslapiu, taps žinomi tretiesiems asmenims, tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomi lankytojui ar paslaugų teikėjui, ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti. Valdytojas neturi pareigos tikrinti lankytojo ar paslaugų teikėjo tapatybės, išskyrus lankytojo ar paslaugų teikėjo el. pašto adreso ir slaptažodžio patikrinimo;

22. Lankytojas ir paslaugų teikėjas įsipareigoja:

21.1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save:

21.1.1. pateikti savo tikrus asmeninius duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir miestą ar rajoną, kuriame gyvena/dirba bei kitus reikiamus duomenis.

21.2. nenaudoti vardo ar pavardės trumpinių, įmonės pavadinimo trumpinių ir bendrinių žodžių vietoje fizinio ar juridinio asmens vardo. Pažeidus šią sąlygą, lankytojas ar paslaugų teikėjas yra įspėjamas valdytojo pranešimu, o per nurodytą laiką neištaisius pažeidimo, tokio lankytojo ar paslaugų teikėjo į puslapį įkelta informacija ir sukurtas turinys yra pašalinamas;

21.3. vietoje profilio nuotraukos, įkelti nuotrauką, neatitinkančią Taisyklių reikalavimų, teisės aktų reikalavimų;

21.4. saugoti lankytojo ar paslaugų teikėjo prisijungimo slaptažodį (jei tokie lankytojui ar paslaugų teikėjui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos lankytojas ar paslaugų teikėjas įgaliojo atstovauti jam naudotis puslapiu;

21.5. nedelsiant pranešti valdytojui apie lankytojo ar paslaugų teikėjo puslapyje pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis puslapyje) duomenų pakeitimus;

21.6. nedelsiant el. paštu info@freelanceriai.lt pranešti valdytojui, jei lankytojo ar paslaugų teikėjo prisijungimo prie puslapio duomenys buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.

22. Pažeidus 21 punkto sąlygas, lankytojas ar paslaugų teikėjas yra įspėjamas valdytojo pranešimu ir per nurodytą laiką neištaisius pažeidimo lankytojo ar paslaugų teikėjo įkelta informacija ir sukurtas turinys yra pašalinamas iš puslapio.

IV. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

23. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis (ji) supranta, kad paslaugų teikėjas teikdamas asmenims paslaugas / prekes turi pareigą savarankiškai mokėti mokesčius valstybei už vykdomą komercinę veiklą.

24. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

24.1. laikytis visų lankytojo įsipareigojimų nurodytų taisyklėse;

24.2. teikdamas paslaugas per juridinį asmenį, paslaugų teikėjas įsipareigoja registruotis puslapyje tik atstovaujamo prekės ženklo savininko, juridinio asmens savininko ar jo įgalioto asmens vardu. Kuriant asmeninę paskyrą galioja ir taisyklėse nustatytos sąlygos. Asmeninėje paskyroje turi būti nurodytas fizinio asmens, atstovaujančio juridinį asmenį, vardas, pavardė, kontaktai;

24.3. talpinti puslapio paslaugų teikėjo asmeninės paskyros galerijoje tik su paslaugų teikėjo kategorija / paslaugomis / prekėmis susijusias nuotraukas ir vaizdo įrašus. Asmeninės paskyros galerijoje draudžiama talpinti erotines, pornografines, rasizmą ir neapykantą kurstančias, agresiją ir smurtą skatinančias, įžeidžiančias, amoralias, nelegalias ir pan. nuotraukas bei vaizdo įrašus. Ši taisyklė galioja ir profilio nuotraukai. Šių reikalavimų neatitinkanti paslaugų teikėjo asmeninė paskyra be atskiro valdytojo įspėjimo blokuojama (neviešinama), o visa informacija ir medžiaga apie paslaugų teikėją ir jo pažeidimus perduodama tirti kompetentingoms teisėsaugos institucijoms;

24.4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja nesiregistruoti puslapyje daugiau nei vieną kartą. Paslaugų teikėjas, pažeidęs šią sąlygą, užblokuojamas, o jo sukurtos asmeninės paskyros trinamos iš puslapio.

24.5. Rašant paslaugų / prekių aprašymą asmeninėje paskyroje:

24.5.1. naudoti lietuviškas raides;

24.5.2. rašyti trumpai ir aiškiai;

24.5.3. nekelti kontaktinės informacijos paslaugų / prekių aprašyme, o juos pateikti tam skirtose vietose.

24.6. neregistruoti kitų asmeninių paskyrų, jei duomenys sutampa su jau esamos registruotos asmeninės paskyros duomenimis: ta pačia kategorija, tuo pačiu paslaugų aprašymu;

24.7. laiku susimokėti už teikiamas papildomas paslaugas. Jeigu paslaugų teikėjas per tam skirtą laiką nuo valdytojo pranešimo gavimo to nepadaro, jo asmeninė paskyra yra trinama iš puslapio;

24.8. valdytojo nurodytose socialinių tinklų grupėse ir puslapiuose reklamuoti savo paslaugas / prekes tik naudojant asmeninės paskyros ar puslapio nuorodą;

24.9. naudojantis puslapiu pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie paslaugų teikėjo siūlomas parduoti paslaugas ir (ar) prekes, t. y. informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomas paslaugas ir (ar) prekes.

24.10. Naudojantis puslapiu, paslaugų teikėjui draudžiama:

24.10.1. pateikti klaidinančią, kitus asmenis ar subjektus kompromituojančią ar įžeidžiančią informaciją, kuri galėtų padaryti tiesioginę ar netiesioginę žalą valdytojui, kitiems asmenims ar subjektams. Asmenys, teikiantys klaidingą (žalingą) informaciją, prisiima visišką atsakomybę už galimus padarinius, atsirandančius dėl tokios informacijos pateikimo ir tiesiogiai atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

24.10.2. siųsti elektroniniu paštu, kitu elektroniniu būdu ar kaip kitaip perduoti ar siųsti bet kokį turinį ir (ar) nuorodas į bet kokį turinį, kurio publikavimas ir (ar) panaudojimas yra draudžiamas arba ribojamas Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Draudžiama asmeninę paskyrą naudoti komerciniais ar tiesioginės rinkodaros tikslais ir (ar) suteikti tokią galimybę trečiosioms šalims (jeigu nebuvo gautas asmens sutikimas).

25. Paslaugų teikėjas turi teisę:

25.1. susikurti daugiau nei vieną asmeninę paskyrą puslapyje;

25.2. pašalinti savo asmenines paskyras iš puslapio (pašalinus visas asmenines paskyras, negrįžtamai dingsta visa paslaugų teikėjo informacija, buvusi asmeninėje paskyroje ir tokios informacijos atkūrimas tampa negalimas).

V. VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

26. Valdytojas turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti lankytojo ar paslaugų teikėjo teisę ir galimybę naudotis puslapiu, įskaitant bet kokios informacijos, kurią lankytojas ar paslaugų teikėjas pateikė puslapiu, jei lankytojas ar paslaugų teikėjas:

26.1. pažeidžia šias taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose taisyklėse;

26.2. pateikė neteisingą, nepilną, apgaulingą ir (ar) klaidinančią informaciją registruojantis ar naudojantis puslapiu, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, valdytojo nuomone, netinkamai elgiasi.

27. Valdytojas turi teisę stebėti lankytojo ir paslaugų teikėjo veiksmus puslapyje. Naudodamas teisėtas priemones, valdytojas turi teisę tirti visus taisyklių pažeidimus.

28. Valdytojas turi teisę bet kada ir dėl bet kokios priežasties pašalinti savo nuožiūra bet kokią lankytojo ar paslaugų teikėjo turimą ir pateiktą informaciją ar duomenis puslapyje pašalinti, jei, valdytojo nuomone, pastarieji pažeidžia šias taisykles, teisės aktus arba tai yra priešinga dorovės ir moralės principams. Valdytojas turi teisę kreiptis į atitinkamas institucijas dėl asmens patraukimo atsakomybėn dėl jo padarytos materialinės (įskaitant negautas pajamas) ir nematerialinės žalos valdytojui, jo partneriams, klientams ar kitiems asmenims bei subjektams.

29. Valdytojas turi teisę nepublikuoti puslapių su trumpomis nuorodomis, prieštaraujančiomis viešajai tvarkai ir moralei ar, valdytojo nuomone, jie tiesiog netinkami. Jeigu valdytojas pripažįsta nuorodą kaip netinkamą, asmeninė paskyra nėra publikuojama iki to laiko, kol paslaugų teikėjas ją pakeis į tinkamą.

30. Valdytojas turi teisę be paslaugų teikėjo sutikimo naudoti visą paslaugų teikėjo informaciją (tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kt.) visoje puslapio freelanceriai.lt reklaminėje medžiagoje, pvz., socialiniuose tinklapiuose, laikraščiuose / žurnaluose, kitose interneto svetainėse, reklaminiuose skydeliuose ir kt. Paslaugų teikėjo informacija yra naudojama išimtinai tik freelanceriai.lt puslapio ir joje esančių paslaugų teikėjų paslaugoms / prekėms populiarinti ir viešinti. Jei lankytojas nesutinka su šia sąlyga, jis neturi teisės registruotis puslapyje.

31. Valdytojas turi teisę ant paslaugų teikėjo patalpintų nuotraukų puslapyje bei publikuojant paslaugų teikėjo nuotraukas reklamos ir informavimo tikslais, uždėti puslapio logotipą „freelanceriai.lt“.

32. Valdytojas turi teisę savo nuožiūra:

32.1. pakeisti ar pertvarkyti puslapyje teikiamą lankytojo ar paslaugų teikėjo informaciją tam, kad puslapiu būtų patogiau naudotis;

32.2. stabdyti tam tikrų nuotraukų ir vaizdo įrašų atvaizdavimą bendrojoje galerijoje be paslaugų teikėjo perspėjimo ir (ar) priežasties;

32.3. trinti visus lankytojų ir paslaugų teikėjų Facebook komentarus ant asmeninės paskyros, nuotraukas ar vaizdo įrašus be perspėjimo ir priežasties;

32.4. be lankytojo ir paslaugų teikėjo išankstinio įspėjimo nutraukti puslapio veiklą.

VI. TAISYKLIŲ PAŽEIDIMO PASEKMĖS

33. Puslapyje pateikta lankytojo ar paslaugų teikėjo informacija, kuri yra klaidinanti ir neatitinka tikrovės bei nurodytų informacijos pateikimo instrukcijų ir šių taisyklių ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų, gali būti blokuojama arba redaguojama valdytojo.

34. Valdytojas be atskiro įspėjimo gali atlikti paslaugų teikėjo asmeninės paskyros redagavimo veiksmus, jei paslaugų teikėjas pateikia papildomą informaciją, kuri skiriasi nuo anksčiau pateiktos ar jos neatitinka.

35. Valdytojas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti lankytojo ar paslaugų teikėjo prieigą prie puslapio ar naudojimąsi jo teikiamomis paslaugomis už taisyklių ar teisės aktų pažeidimus.

VII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

36. Lankytojų ir paslaugų teikėjų Asmens duomenys renkami, teikiami ir apdorojami laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitų teisės aktų reikalavimų ir vadovaujantis freelanceriai.lt puslapio privatumo politika - https://freelanceriai.lt/policy

VIII. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

37. Valdytojas yra visų teisių į puslapio turinį savininkas ir turi išimtinę teisę jį naudoti.

38. Visi prekių ir paslaugų ženklai, dizainas, pavadinimai, logotipai ir pan., kurie yra pateikti ir nurodyti ar aprašyti puslapyje, yra valdytojo nuosavybė ir tik valdytojas turi teisę jais naudotis.

39. Puslapyje esantys prekių ženklai ir logotipai negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo.

40. Bet koks lankytojų, paslaugų teikėjų ar trečiųjų asmenų atliekamas puslapio turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško valdytojo leidimo ir (arba) nesilaikant taisyklių yra autorių, gali būti traktuojamas kaip gretutinių teisių ir kitų teisių pažeidimas, už kuriuos numatyta atsakomybė yra reglamentuojama Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.

41. Lankytojas ir paslaugų teikėjas sutinka, kad publikacijos ir kita lankytojo ar paslaugų teikėjo pateikta informacija, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų puslapio duomenų bazės dalimi, valdytojo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugoma ir įstatymų nustatytais būdais naudojama. Valdytojas, naudodamas informaciją apie lankytojus, paslaugų teikėjus ir trečiuosius asmenis ir (ar) apie juos publikuojamą informaciją, nebus įpareigotas mokėti lankytojui ar paslaugų teikėjui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio informacijos naudojimą.

42. Paslaugų teikėjai puslapyje turi pateikti tik tą medžiagą, į kurią jie turi autorių teises arba medžiagą, dėl kurios tokią teisę jie yra įgiję kitu būdu. Kai medžiaga pateikiama, ją teikiantis paslaugų teikėjas laikomas davusiu sutikimą valdytojui saugoti, platinti ir publikuoti tokią medžiagą elektroniniu ir kitais būdais.

IX. ATSAKOMYBĖ

43. Lankytojas ir paslaugų teikėjas sutinka, kad valdytojas nėra atsakingas už puslapio ir (ar) paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl valdytojo kaltės ir todėl neatsako už lankytojo ir paslaugų teikėjo ir trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

44. Valdytojas nebus atsakingas už daiktų ir (ar) paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis puslapiu ir (ar) paslaugomis, kokybę, kiekį ir (ar) komplektiškumą. Valdytojas neatsako už puslapyje pateikiamos kitų fizinių / juridinių asmenų produktų ir paslaugų reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.

45. Lankytojas ir paslaugų teikėjas supranta ir sutinka su tuo, kad puslapis ir (ar) paslaugos yra pateikiamos be jokių papildomų valdytojo patvirtinimų ar garantijų, kad puslapis veiks ir paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, numatytos apimties arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių lankytojui ir paslaugų teikėjui ir tretiesiems asmenims. Valdytojas nėra ir nebus atsakingas už puslapyje esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimą, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats valdytojas) ir dėl to kilusias neigiamas pasekmes lankytojui, paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenimis.

46. Valdytojas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti lankytojas ar paslaugų teikėjas naudodamasis puslapiu ir (ar) paslaugomis bei siųsdamas, talpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.

47. Lankytojas ir paslaugų teikėjas supranta ir sutinka, kad valdytojas, atsižvelgdamas į šias taisykles, niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą, susijusį su lankytojo ar paslaugų teikėjo naudojimusi puslapiu ir (ar) paslaugomis ir šių taisyklių laikymusi.

48. Lankytojas ir paslaugų teikėjas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu lankytojui ir paslaugų teikėjui naudojantis puslapiu ar paslaugomis, ar jose esančia informacija.

49. Lankytojas ir paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad valdytojui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad lankytojas ar paslaugų teikėjas naudojosi puslapiu ir (ar) paslaugomis.

X. GINČAI

50. Valdytojas neatsako už galimus padarinius, sukeltus nenugalimų jėgų (force majeure) įtakos, kurių negalėjo niekaip paveikti ar numatyti.

Papildyti sąskaitą